δικηγοροι δικηγοροι διαζυγιων βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι που ασχολουνται με κτηματολογιο δικηγοροι διαζυγιων βολος Οδηγίες για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και την εντατικοποίηση των ελέγχων που θα διενεργούνται από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, δικηγοροσ ακινητα ώστε δικηγοροι φορολογικων υποθεσεων να αντιμετωπισθεί η εισοφοροδιαφυγή, δικηγοροσ συνταξεισ περιέχονται σε Γενικό Έγγραφο της δικηγοροσ δικηγοροι τραπεζικων υποθεσεων ακινητων Διοίκησης του Ιδρύματος.”

Αυστηρούς ελέγχους στις επιχειρήσεις για τη φοροδιαφυγή από το ΙΚΑ δικηγοροι βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι διαζυγιων βολος

Στο έγγραφο, η διοίκηση του ΙΚΑ επισημαίνει ότι βασικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η αύξηση των εσόδων, τόσο στο επίπεδο καταβολής τρεχουσών εισφορών όσο και σε αυτό της είσπραξης ληξιπρόθεσμων και εκτιμά ότι, η παρούσα συγκυρία είναι η «κρισιμότερη για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος».

«Από την σύγκριση των δηλωθεισών και των πράγματι καταβληθεισών εισφορών», αναφέρει το έγγραφο, «αποδεικνύεται ότι ένας σημαντικός αριθμός εργοδοτών δεν καταβάλλει εντός των προβλεπομένων προθεσμιών τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές».

«Η απόκλιση αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση των διενεργούμενων ελέγχων, δημιουργεί προβλήματα στην διαχείριση των οικονομικών μεγεθών του Ιδρύματος και την ως εκ τούτου απρόσκοπτη καταβολή των παροχών προς τους δικαιούχους».

Στο ίδιο έγγραφο η Διοίκηση του ΙΚΑ επισημαίνει την «ιδιαίτερη σημασία του επιτόπιου ελέγχου για την διερεύνηση των κυριότερων μορφών εισφοροδιαφυγής, τη μηδενική ή πλημμελή ασφάλιση και εκτιμά την έως σήμερα ελεγκτική δράση των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ «ως όχι απλά κατώτερη της κατ΄ ελάχιστα αναμενόμενης αλλά υποτυπώδη ακόμη και αν συνυπολογισθούν οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την μείωση του προσωπικού».Έτσι, ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός διενεργούμενων επιτόπιων ελέγχων από το κάθε υποκατάστημα, ανά μήνα, οι 10 έλεγχοι σε κοινές επιχειρήσεις και οι 10 έλεγχοι σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται ο προαναφερόμενος αριθμός επιτόπιων ελέγχων, οι αρμόδιοι διευθυντές θα πρέπει να αιτιολογούν σε σχετικό έγγραφο τους προς τον Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους λόγους της μη ανταπόκρισης στο συγκεκριμένο στόχο.

Η διοίκηση του Ιδρύματος ζητάει από τις υπηρεσίες να προβαίνουν σε ουσιαστικό έλεγχο συσχετίζοντας τα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων με τα πραγματικά και να ελέγχουν την πρόσληψη και αποχώρηση των εργαζομένων την ειδικότητα, το ωράριο (πλήρες -μειωμένο), τις μηνιαίες αποδοχές, το είδος της ασφάλισης (τεκμαρτά, με σύμβαση έργου) κ.λ.π.