ντετεκτιβ κοστοσ – https://detectiv.gr/ATHENS-000003-NTETEKTIB-TIMES.html. ΑΠΙΣΤΙΑ Χιλιάδες είναι οι νέοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι νέοι ακαδημαϊκοί πολίτες σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν……

Οι καλύψεις υγείας των φοιτητών ΑΠΙΣΤΙΑ Αναλυτικές πληροφορίες για την περίθαλψη που δικαιούνται με το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας

Χιλιάδες είναι οι νέοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι νέοι ακαδημαϊκοί πολίτες σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν. Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι με το βιβλιάριο υγείας έχουν παροχές αντίστοιχες με αυτές που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι; Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι με το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας δικαιούνται οδοντιατρικής περίθαλψης σε ιδιώτες ή οι κοπέλες ότι σε περίπτωση τοκετού δικαιούνται των επιδομάτων που δίνονται και στους Δημοσίους υπαλλήλους;

Ακολούθως παρουσιάζονται όλες οι καλύψεις υγείας που παρέχει το βιβλιάριο για το οποίο συνιστούμε σε φοιτητές που δεν καλύπτονται υγειονομικά να προχωρήσουν στην έκδοσή του ενώ όσοι καλύπτονται από άλλο ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να εξετάσουν μαζί με τους γονείς τους αναλυτικά τις παροχές που έχουν ως φοιτητές και να διαλέξουν αν επιθυμούν την Ασφάλεια του πανεπιστημίου ή των γονιών τους.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, ντετεκτιβ χρεώσεις οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης. Με βάση λοιπόν το προεδρικό διάταγμα η υγειονοµική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές παρέχεται δωρεάν υπό προϋποθέσεις.

Η νοσηλεία των φοιτητών παρέχεται στη Ββ' θέση που υπολογίζεται µε βάση το τιµολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Οι δαπάνες της υγειονοµικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των οικείων Α.Ε.Ι. ή της φοιτητικής Λέσχης των Α.Ε.Ι. ανάλογα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άµεσα ή έµµεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, µπορεί να επιλέξει των ασφαλιστικό φορέα που προτιµά κάθε φορά µε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο οικείο Α.Ε.Ι.

Τι περιλαμβάνει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

1. Ιατρική εξέταση.

2. Νοσοκοµειακή εξέταση.

3. Φαρµακευτική περίθαλψη.

4. Παρακλινικές εξετάσεις.

5. Εξέταση στο σπίτι.

6. Τοκετούς.

7. Φυσιοθεραπεία.

8. Οδοντριατρική περίθαλψη. 9. Ορθοπεδικά είδη.

Δεν καλύπτονται οι δαπάνες για:

1. Ακουστικά βαρηκοίας.

2. Στοιχειώδη φάρµακα.

3. Ιατρικά εργαλεία και όργανα.

4. Καλλυντικά.

5. Λουτροθεραπείες.

6. Αµοιβή αποκλειστικής νοσοκόµου.

7. Πλαστικές εγχειρήσεις.

Τόπος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές είναι ότι η περίθαλψη παρέχεται σε όσους που βρίσκονται στην έδρα του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή Τµήµατος. Δηλαδή αν κάποιος φοιτητής σπουδάζει στην Κομοτηνή παρέχεται περίθαλψη στην πόλη της σχολής του. Σε περίπτωση που υπάρξει ένα πρόβλημα υγείας και ο ίδιος βρίσκεται για τις διακοπές του στο πατρικό του, παντρεμενη απιστια για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, τότε καλύπτεται υγειονομικά μόνο σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Επίσης καλύπτονται εκτός του τόπου κατοικίας οι φοιτητές που κάνουν πρακτική σε άλλη περιοχή ή εκπονούν την πτυχιακή τους ή συμμετέχουν σε πανεπιστημιακή εκδρομή.

Στους φοιτητές που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας και δεν µπορεί να τους παρασχεθεί στην πόλη που είναι η έδρα του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή Τµήµατος ή στον τόπο της περίπτωσης β εκτός της έδρας του Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται γνωµάτευση του αρµόδιου γιατρού της Φοιτητικής Λέσχης του οικείου Α.Ε.Ι. ή του γιατρού της υγειονοµικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. ή του συµβεβληµένου µε αυτό γιατρού και έγκριση του αρµόδιου διοικητικού συµβουλίου του τµήµατος.

Περίθαλψη σε νοσοκομεία και κλινικές

Η νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύµατα ν.π.∆.∆. και κατά προτίµηση στις πανεπιστηµιακές κλινικές. Η περίθαλψη αυτή µπορεί να παρασχεθεί και σε νοσηλευτική ιδρύµατα Ν.Π.Ι.∆. ή σε ιδιωτικές κλινικές σε περίπτωση που στα ιδρύµατα του δηµοσίου δεν λειτουργούν τµήµατα ανάλογα προς την περίπτωση της ασθένειας ή από έλλειψη κλίνης όταν το περιστατικό κριθεί επείγον. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τα αντίστοιχα νοσήλεια Ββ σε νοσηλευτικά ιδρύµατα.

Η εισαγωγή στα ανωτέρω ιδρύµατα γίνεται αφού προηγουµένως ο φοιτητής εφοδιαστεί µε το ανάλογο εισιτήριο από το αρµόδιο γραφείο της υγειονοµικής επιτ ροπής της φοιτητικής λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι.

Η διαδικασία αυτή µπορεί να παρακαµφθεί σε δύο περιπτώσεις:

1. Όταν η υπηρεσία αργεί.

2. Όταν το περιστατικό θεωρείται επείγον.

3. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει µέσα σε δύο κατ΄ ανώτατο όριο εργάσιµες ηµέρες από την εισαγωγή να ειδοποιηθεί η υγειονοµική υπηρεσία της φοιτητικής λέσχης ή του οικείου α.ε.ι. από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο του ή από το νοσηλευτικό ίδρυµα προκειµένου ο αρµόδιος γιατρός της Λέσχης ή του Α.Ε.Ι. να αποφανθεί για το επείγον της περίπτωσης.

Σε περίπτωση µη αναγγελίας και µη πιστοποίησης της αναγκαιότητας εισ αγωγής του γιατρού της φοιτητικής λέσχης ή του γιατρού του οικείου Α.Ε.Ι., η δαπάνη βαραίνει εξ ολοκλήρου τον φοιτητή.

Φαρμακευτική περίθαλψη

Η συνταγή για φάρμακα που αναγράφονται στο φοιτητικό βιβλιάριο από γιατρούς νοσηλευτικών ιδρυµάτων ή από ιδιώτες γιατρούς πρέπει µέσα σε δύο κατ΄ ανώτατο όριο εργάσιµες ηµέρες από την έκδοσή της να θεωρηθεί αυτή από τον αρµόδιο γιατρό ή ελεγκτή γιατρό της φοιτητικής λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι., αλλιώς δεν είναι εκτελεστή. Η συνταγή πρέπει να αναγράφει µε σαφήνεια το ονοµατεπώνυµο, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ το τµήµα, τον αριθµό ειδικού µητρώου του φοιτητή, τη γνωµάτευση της πάθησης, τιμες ντετεκτιβ την ηµεροµηνία, Γραφεια ντετεκτιβ την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού. Οι συνταγές εκτελούνται στα συµβεβληµένα µε τα Α.Ε.Ι. φαρµακεία. Με την παραλαβή των φαρµάκων ο ενδιαφερόµενος υπογράφει τη συνταγή.

Οδοντιατρική περίθαλψη

Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται:

α. για µεν τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στα εργαστήρια του Οδοντιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,

β. για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο οδοντιατρείο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Λέσχης.

Η περίθαλψη αφορά θεραπευτικές εργασίες και είναι ανάλογη µε εκείνη των δηµοσίων υπαλλήλων. Οι υγειονοµικές υπηρεσίες των ανωτέρω ιδρυµάτων µπορούν να παραπέµψουν τους φοιτητές σε ιδιώτη οδοντίατρο για περιπτώσεις εξ αγωγής ή θεραπείας µολυσµατικών παθήσεων του στόµατος και όχι για προσθετικές εργασίες. Για τους φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. η οδοντιατρική περίθαλψη, όπως ανωτέρω, παρέχεται από ιδιώτη γιατρό κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους δηµόσιους υπαλλήλους.

Φυσιοθεραπείες

Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται σε φυσιοθεραπευτήρια των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του δηµοσίου ή των ν.π.ι.∆., ύστερα από παραποµπή του ασθενή από την υγειονοµική υπηρεσία της φοιτητικής λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές τα Ιδρύµατα του δηµοσίου τότε οι φυσιοθεραπείες µπορούν να εκτελούνται και σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά φυσιοθεραπευτήρια. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται στο παραπεµπτικό ο λόγος της άρνησης για εκτέλεση φυσιοθεραπείας.

Ο φοιτητής που έχει ανάγκη φυσιοθεραπείας από ατύχηµα ή άλλη ασθένεια υποβάλλει στην υγειονοµική υπηρεσία της λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. αίτηση µε σχετική γνωµάτευση του θεράποντα γιατρού. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων εξετάζονται από την υγειονοµική υπηρεσία, η οποία αποφαίνεται σχετικά.

Ορθοπεδικά είδη

Η δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους δηµόσιους υπαλλήλους και µόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή ατύχηµα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση µε σχετική γνωµάτευση ορθοπεδικού γιατρού η οποία εξετάζεται από την υγειονοµική υπηρεσία, που αποφαίνεται σχετικά.

τοκετός

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τοµής, εκτός από την κάλυψη των δαπανών παρέχεται στις φοιτήτριες και επίδοµα τοκετού ίσο µε το επίδοµα τοκετού που παρέχεται στους δηµόσιους υπαλλήλους και µε την προϋπόθεση ότι δεν παίρνει επίδοµα ή βοήθηµα από άλλη πηγή η ίδια ή ο σύζυγός της. Σε περίπτωση καισαρικής τοµής ακολουθείται η διαδικασία της νοσοκοµειακής περίθαλψης.

Για να λάβει μια φοιτήτρια το επίδομα τοκετού θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα:

• Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του τέκνου.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι η φοιτήτρια δεν δικαιούται επίδομα τοκετού από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι ο σύζυγος δεν έχει λάβει το επίδομα τοκετού.

• Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

• Σε περίπτωση καισαρικής τομής ακολουθείται η διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διάρκεια υγειονομικής περίθαλψης

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για χρονικό διάστημα το πολύ 6 ετών από την ημερομηνία της πρώτης τους εγγραφής.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του πανεπιστημίου Πελοποννήσου δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

Σε περίπτωση αναστολής της φοίτησης, το δικαίωμα της περίθαλψης παρατείνεται αναλόγως.

Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά την λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Έκδοση βιβλιαρίου υγείας

Το βιβλιάριο χορηγείται στον φοιτητή με αίτησή του στην Γραμματεία του Τμήματος, Γραφεία Ντετέκτιβ Γιάννενα εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα, καταθέτοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ταμείο και δεν δικαιούται άλλη ασφάλιση. Η ισχύς του βιβλιαρίου αφορά το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος και ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (μήνα Σεπτέμβριο) από τη Γραμματεία του Τμήματος του φοιτητή.

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΠΙΣΤΙΑ Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του – Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Νεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

ΑΠΙΣΤΙΑ

source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/613087/oi-kalupseis-ugeias-ton-foititon/
ΑΠΙΣΤΙΑ…

Trendy Polska

Trendy Świat