ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Η συνεχιζόμενη εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, κατά το τρέχον έτος, ωθεί σε περαιτέρω πτώση των παραγωγικών και οικονομικών μεγεθών……

Περαιτέρω πτώση το 2013 για τη βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Το 2012 κατέγραψε αυξημένες ζημιές

Η συνεχιζόμενη εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, κατά το τρέχον έτος, ωθεί σε περαιτέρω πτώση των παραγωγικών και οικονομικών μεγεθών της ελληνικής Βιομηχανίας οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών, η οποία το 2012 κατέγραψε, ως σύνολο, αυξημένες ζημιές.

Ο όγκος της παρ αγωγής του κλάδου των ηλεκτρικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των φωτιστικών, εκτιμάται ότι παρουσιάζει μεσαία μονοψήφια πτώση το 2013, ενώ ακόμη μεγαλύτερη εκτιμάται ότι είναι η πτώση των εσόδων των επιχειρήσεών του, παρουσιάζοντας επιβράδυνση, πάντως, σε σχέση με το 2012, κυρίως λόγω αύξησης των εξαγωγών του, που αφορούν κυρίως μεγάλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, θερμοσίφωνες και συσκευές επαγγελματικής χρήσης, όπως είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι.

Ο κλάδος εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 27% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (21,8 εκατ. ευρώ περίπου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 5,3% των συνολικών εσόδων του (6,2% το 2011), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 14% και συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (19,6% το 2012, από 21,3% το 2011).

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, επίσης, παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων (σχεδόν έξι εκατ. ευρώ) και αυξημένες κατά 2,6 φορές καθαρές ζημιές μετά την πρόβλεψη για τους φόρους (σχεδόν 8,2 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα 54 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 410,2 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 67 εκατ. ευρώ (-14%). Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 40 από τις 54 επιχειρήσεις (74,1% του συνόλου).

Οι 54 αυτές εταιρείες παρ αγωγής ή και συναρμολόγησης οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων, απορροφητήρων, κουζινών, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ θερμοσιφώνων, πλυντηρίων πιάτων, ηλιακών θερμικών συλλεκτών, θερμαντικών σωμάτων, φωτιστικών ειδών και επιγραφών, καθώς και μικροσυσκευών, σκευών και εξοπλισμού μαγειρικής και μονάδων μαζικής εστίασης, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 0,5 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 80,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 21% (-21,5 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 21,8 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 27% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2011 (29,8 εκατ. ευρώ περίπου).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 49% σε ποσοστό και κατά 7,1 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσα προς το 1,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,1% το 2011.

– Ζημιές προ φόρων σχεδόν έξι κατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά εννέα εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη προ φόρων 3,1 εκατ. ευρώ το 2011).

– Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 8,2 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 264% σε ποσοστό και κατά 5,9 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (καθαρές ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ το 2011).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 25 από τις 54 επιχειρήσεις (46,3% του συνόλου, με καθαρά κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 29 εταιρείες (53,7% του συνόλου, με καθαρές ζημιές 12,4 εκατ. ευρώ περίπου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

Τα ίδια κεφάλαια των 54 επιχειρήσεων (227,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 3% το 2012 (-6,1 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια.

Συγχρόνως, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (539,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 6% (-31,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθε σε 42,2%, από 40,9% το 2011.

Επίσης, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (311,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 7,7% (-25,8 εκατ. ευρώ), με παράλληλη όμως μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (-49,1 εκατ. ευρώ) και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (+23,3 εκατ. ευρώ), που υπονομεύει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους εμφανίζεται πάντως κατά 37% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Πτώση κατά 5% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (183,9 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων αφορά συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα και με την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών συσκευών ή και αναπτύσσουν άλλες, συμπληρωματικές παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 54 επιχειρήσεων:

– Είκοσι μία επιχειρήσεις (33,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά ένα εκατ. ευρώ.

– Έξι επιχειρήσεις (12,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011 με κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 2,4 εκατ. ευρώ.

– Είκοσι τρεις επιχειρήσεις (42,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 3,2 εκατ. ευρώ.

– Τέσσερις επιχειρήσεις (11,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011 με ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως του 0,3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 0,6 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 19 (35,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 20 (37,0% του συνόλου).

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 19 (35,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 22 (40,7% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 20 (37,0% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 19 (35,2% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 20 από τις 54 εταιρείες (37,0% του συνόλου).

Συγχρόνως, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 21 από τις 54 εταιρείες (38,9% του συνόλου).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 54 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε σε 4,0%, από 5,2% το 2011.

Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 19 επιχειρήσεις (34,2%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 35 (64,8%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 30 από τις 54 επιχειρήσεις (55,6%).

Επίσης, για τον ίδιο λόγο οι περισσότερες εταιρείες (38, δηλαδή το 70,4% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, οριακά έστω, χρηματοοικονομική διάρθρωση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΔΟΕ: Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για κιμωλίες

Οι δάσκαλοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – Γ.Μιχελάκης: Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και την 4η δόση της επιχορήγησης

Άμεση λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση και τα οποία απειλούν να τινάξουν στον «αέρα» τη νέα σχολική χρονιά, που ξεκινάει αύριο, ζήτησαν οι δάσκαλοι από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με τον οποίο συναντήθηκαν σήμερα.

Το Δ.Σ.της ΔΟΕ ανέφερε με λεπτομέρειες όλα τα ανοικτά «μέτωπα» που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με το άνοιγμα των σχολείων, όπως είναι η υπολειτουργία των σχολικών επιτροπών και η αδυναμία τους λόγω της υποχρηματοδότησης να εκπληρώσουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους (θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, αγορά κιμωλιών και αναλώσιμων, κ.α.), η απουσία καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων και σχολικών φυλάκων από τα σχολεία, η μετακίνηση των μαθητών και οι πειθαρχικές διατάξεις που «προκαλούν διωγμούς και αδικία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχελάκης ανέφερε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία ότι σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες έχει διατεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 21,4 εκατ. ευρώ και ότι θα γίνει προσπάθεια για χορήγηση της 4ης δόσης της επιχορήγησης.

Για το θέμα των καθαριστριών δήλωσε πως έχει κατατεθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων για δυο χρόνια, ενώ παράταση συμβάσεων ανακοίνωσε και για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών μέχρις ότου γίνει η προκήρυξη για νέες συμβάσεις.

Για το θέμα των σχολικών φυλάκων αναφέρθηκε στην πρόσληψη 3.800 φυλάκων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ για τους σχολικούς τροχονόμους δήλωσε ότι έχει διατεθεί ένα ποσό στους Δήμους και έχει ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολικού τροχονόμου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/581565/peraitero-ptosi-to-2013-gia-ti-viomihania-ilektrikon-suskeuon-/
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ…

Trendy Polska

Trendy Świat