ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αυξημένη είναι εφέτος η παραγωγική δραστηριότητα της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικής συσκευασίας, η οποία το 2012 κατέγραψε ζημιές, λόγω αρνητικών……

Ανοδική μεταστροφή για τη βιομηχανία πλαστικής συσκευασίας το 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αυξημένη είναι εφέτος η παραγωγική δραστηριότητα της ελληνικής Βιομηχανίας πλαστικής συσκευασίας, η οποία το 2012 κατέγραψε ζημιές, λόγω αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα.

Η αύξηση του όγκου εξαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών, σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι αναπληρώνουν τις απώλειες που προκαλεί η μείωση της εγχώριας παρ αγωγής ειδών διατροφής και εμφιαλωμένων νερών.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγή των βασικότερων πλαστικών συσκευαστικών ειδών στην Ελλάδα κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπ Τεμβρίου 2013 σημείωσε αύξηση, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη της ίδιας χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, ενώ η παραγωγή σάκων και τσαντών από πολυμερή του αιθυλενίου μειώθηκε κατά 2% και η παραγωγή φιαλών και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες μειώθηκε κατά 3,5%, αυξήθηκε κατά 13% η παραγωγή κουτιών, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες.

Συγχρόνως, αυξήθηκε κατά 13,9% η παραγωγή των λοιπών πλαστικών ειδών συσκευασίας, που περιλαμβάνει κατηγορίες άλλων συσκευαστικών ειδών.

Η ελληνική βιομηχανία πλαστικής συσκευασίας το περασμένο έτος βελτίωσε τα έσοδά της, αλλά δεν απέφυγε την καταγραφή ζημιών, λόγω της επιδείνωσης όλων των δεικτών της λειτουργικής της αποδοτικότητας.

Σε συνθήκες εν ΤΕΙνόμενου ανταγωνισμού και μειωμένης εγχώριας ζήτησης, οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε μείωση του λειτουργικών περιθωρίων κέρδους, που εξηγεί την καταγραφή ζημιών.

Ο τομέας των ελληνικών βιομηχανιών προϊόντων πλαστικής συσκευασίας, όπως εκφράζεται από 72 επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 15% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (44,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 8,3% των συνολικών εσόδων του (9,9% το 2011), σε συνθήκες χαμηλής μονοψήφιας αύξησης των εσόδων και μείωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (14,7% το 2012, από 15,2% το 2011).

Ο τομέας κατέγραψε ζημιές ίσες προς το -1,8% των εσόδων του, πολλαπλάσιες εκείνων που είχαν καταγραφεί το 2011.

Τα συνολικά έσοδα των 72 εταιρειών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 536,4 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 9,4 εκατ. ευρώ (+2%).

Οι 72 αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών συσκευαστικών ειδών και υλικών, συμπεριλαμβανομένων των συναφών ειδών αποθήκευσης προϊόντων, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 690 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 78,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% (-1,1 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ύψους 44,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15% σε ποσοστό και κατά 7,7 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 52,4 εκατ. ευρώ το 2011).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 48% σε ποσοστό και κατά 9,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 19,5 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,7% το 2011.

– Ζημιές προ φόρων 3,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 7,3 εκατ. ευρώ (κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -0,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +0,7% το 2011.

Εξαιρουμένης μίας εταιρείας, η οποία κατέγραψε σημαντικά κέρδη χάρη σε έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, οι ζημιές προ φόρων είναι ύψους 10 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ το 2011).

– Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 8,8 εκατ. ευρώ (καθαρές ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -1,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,1% το 2011.

Εξαιρουμένης της προαναφερθείσης εταιρείας, οι καθαρές ζημιές είναι ύψους 14,8 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ το 2011).

Τα ίδια κεφάλαια των 72 επιχειρήσεων (301,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 2% (-5,9 εκατ. ευρώ), ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ λόγω των ζημιών, παρά την ωφέλεια που προκάλεσε η λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων.

Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (692,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 4% (-29,7 εκατ. ευρώ).

Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκε στο 43,6%, από 42,6% το 2011, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις τους (390,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν σε απόλυτες τιμές κατά 5,7% (-23,7 εκατ. ευρώ).

Η συμπίεση των συνολικών υποχρεώσεων προέκυψε από μείωση των βραχυπρόθεσμων (268,4 εκατ. ευρώ) κατά 4% και των μακροπρόθεσμων (122,2 εκατ. ευρώ) κατά 9%. Πτώση 4% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (345,9 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές), λόγω απομειώσεων ενεργητικού και επενδυτικής υστέρησης.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ αρκετές από τις οποίες ασχολούνται, πέρα από την παραγωγή πλαστικών συσκευαστικών ειδών, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την παραγωγή μονωτικών, συγκολλητικών και άλλων προϊόντων από πλαστικές ύλες, οφείλοντας σημαντικό μέρος των εσόδων τους σε αυτές τις δραστηριότητες.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις 72 αυτές επιχειρήσεις, άλλες εταιρείες οι οποίες επίσης ασχολούνται με την παραγωγή πλαστικών συσκευαστικών ειδών, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ αλλά ανήκουν σε άλλους κλάδους και, κυρίως, στον κλάδους της χαρτο Βιομηχανίας και της Βιομηχανίας μεταλλικών προϊόντων.

Η μέση απόδοση του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων των 72 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 6,5% (7,3% το 2011).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο

Μπουκάλια με νερό εκσφενδόνισαν διαδηλωτές εναντίον του πρώην υπουργού Εσωτερικών – Ο κ. Παυλόπουλος βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό ΜέρλινΣτόχος των εργαζομένων στην μεταλλευτική βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έγινε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διαδήλωναν έξω από τη Βουλή και όταν εντόπισαν τον κ. Παυλόπουλο επιτέθηκαν εναντίον του καθυβρίζοντας τον με σκαιούς χαρακτηρισμούς. Ορισμένοι μάλιστα εκσφενδόνισαν εναντίον του μπουκάλια με νερό.

DNApi.kaltura.com/p/787781/sp/78778100/embedIframeJs/uiconf_id/12749501/partner_id/787781?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1378813378&entry_id=0_125xf6ga&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork” allowfullscreen=”” webkitallowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” style=”width: 640px; height: 480px;” itemprop=”video” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/VideoObject” frameborder=”0″ height=”480″ width=”640″>

<span itemprop=”name” content=”Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο”></span>

<span itemprop=”description” content=””></span>

<span itemprop=”duration” content=””></span>

<span itemprop=”thumbnail” content=””></span>

<span itemprop=”width” content=”640″></span>

<span itemprop=”height” content=”480″></span>

Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του – Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίναΝεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/610956/anodiki-metastrofi-gia-ti-viomihania-plastikis-suskeuasias-to-2013/

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ…