ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ Η συνεχιζόμενη εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, κατά το τρέχον έτος, ωθεί σε περαιτέρω πτώση των παραγωγικών και οικονομικών μεγεθών……

Περαιτέρω πτώση το 2013 για τη βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ Το 2012 κατέγραψε αυξημένες ζημιές

Η συνεχιζόμενη εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, κατά το τρέχον έτος, ωθεί σε περαιτέρω πτώση των παραγωγικών και οικονομικών μεγεθών της ελληνικής Βιομηχανίας οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών, η οποία το 2012 κατέγραψε, ως σύνολο, αυξημένες ζημιές.

Ο όγκος της παρ αγωγής του κλάδου των ηλεκτρικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των φωτιστικών, εκτιμάται ότι παρουσιάζει μεσαία μονοψήφια πτώση το 2013, ενώ ακόμη μεγαλύτερη εκτιμάται ότι είναι η πτώση των εσόδων των επιχειρήσεών του, παρουσιάζοντας επιβράδυνση, πάντως, σε σχέση με το 2012, κυρίως λόγω αύξησης των εξαγωγών του, που αφορούν κυρίως μεγάλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, θερμοσίφωνες και συσκευές επαγγελματικής χρήσης, όπως είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι.

Ο κλάδος εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 27% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (21,8 εκατ. ευρώ περίπου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 5,3% των συνολικών εσόδων του (6,2% το 2011), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 14% και συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (19,6% το 2012, από 21,3% το 2011).

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, επίσης, παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων (σχεδόν έξι εκατ. ευρώ) και αυξημένες κατά 2,6 φορές καθαρές ζημιές μετά την πρόβλεψη για τους φόρους (σχεδόν 8,2 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα 54 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, κοσμηματα βολος ανήλθαν το 2012 σε 410,2 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 67 εκατ. ευρώ (-14%). Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 40 από τις 54 επιχειρήσεις (74,1% του συνόλου).

Οι 54 αυτές εταιρείες παρ αγωγής ή και συναρμολόγησης οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων, απορροφητήρων, κουζινών, θερμοσιφώνων, πλυντηρίων πιάτων, ηλιακών θερμικών συλλεκτών, θερμαντικών σωμάτων, φωτιστικών ειδών και επιγραφών, καθώς και μικροσυσκευών, σκευών και εξοπλισμού μαγειρικής και μονάδων μαζικής εστίασης, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 0,5 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 80,3 εκατ. ευρώ, χειροποιητα κοσμηματα μειωμένα κατά 21% (-21,5 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ειδη δωρων βολος ύψους 21,8 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 27% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2011 (29,8 εκατ. ευρώ περίπου).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 49% σε ποσοστό και κατά 7,1 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσα προς το 1,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,1% το 2011.

– Ζημιές προ φόρων σχεδόν έξι κατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά εννέα εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη προ φόρων 3,1 εκατ. ευρώ το 2011).

– Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 8,2 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 264% σε ποσοστό και κατά 5,9 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (καθαρές ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ το 2011).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 25 από τις 54 επιχειρήσεις (46,3% του συνόλου, με καθαρά κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 29 εταιρείες (53,7% του συνόλου, με καθαρές ζημιές 12,4 εκατ. ευρώ περίπου), χειροποιητα κοσμηματα οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

Τα ίδια κεφάλαια των 54 επιχειρήσεων (227,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 3% το 2012 (-6,1 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια.

Συγχρόνως, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (539,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 6% (-31,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθε σε 42,2%, από 40,9% το 2011.

Επίσης, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (311,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 7,7% (-25,8 εκατ. ευρώ), με παράλληλη όμως μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (-49,1 εκατ. ευρώ) και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (+23,3 εκατ. ευρώ), που υπονομεύει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους εμφανίζεται πάντως κατά 37% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Πτώση κατά 5% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (183,9 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων αφορά συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, χειροποιητα κοσμηματα ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα και με την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών συσκευών ή και αναπτύσσουν άλλες, συμπληρωματικές παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 54 επιχειρήσεων:

– Είκοσι μία επιχειρήσεις (33,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά ένα εκατ. ευρώ.

– Έξι επιχειρήσεις (12,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011 με κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, κοσμηματα βολος έχοντας έτσι απώλειες ύψους 2,4 εκατ. ευρώ.

– Είκοσι τρεις επιχειρήσεις (42,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, ειδη δωρων βολος πραγματοποιώντας ζημιές 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 3,2 εκατ. ευρώ.

– Τέσσερις επιχειρήσεις (11,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011 με ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως του 0,3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 0,6 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 19 (35,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 20 (37,0% του συνόλου).

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 19 (35,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 22 (40,7% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 20 (37,0% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 19 (35,2% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 20 από τις 54 εταιρείες (37,0% του συνόλου).

Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 21 από τις 54 εταιρείες (38,9% του συνόλου).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 54 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε σε 4,0%, από 5,2% το 2011.

Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 19 επιχειρήσεις (34,2%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 35 (64,8%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 30 από τις 54 επιχειρήσεις (55,6%).

Επίσης, για τον ίδιο λόγο οι περισσότερες εταιρείες (38, δηλαδή το 70,4% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, ειδη δωρων βολος οριακά έστω, χρηματοοικονομική διάρθρωση.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο

Μπουκάλια με νερό εκσφενδόνισαν διαδηλωτές εναντίον του πρώην υπουργού Εσωτερικών – Ο κ. Παυλόπουλος βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Μέρλιν

Στόχος των εργαζομένων στην μεταλλευτική βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έγινε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διαδήλωναν έξω από τη Βουλή και όταν εντόπισαν τον κ. Παυλόπουλο επιτέθηκαν εναντίον του καθυβρίζοντας τον με σκαιούς χαρακτηρισμούς. Ορισμένοι μάλιστα εκσφενδόνισαν εναντίον του μπουκάλια με νερό.

<iframe src="http://c DNApi.kaltura.com/p/787781/sp/78778100/embedIframeJs/uiconf_id/12749501/partner_id/787781?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1378813378&entry_id=0_125xf6ga&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork” allowfullscreen=”” webkitallowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” style=”width: 640px; height: 480px;” itemprop=”video” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/VideoObject” frameborder=”0″ height=”480″ width=”640″>

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”name” content=”Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο”&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”description” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”duration” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”thumbnail” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”width” content=”640″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”height” content=”480″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΟΕ: Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για κιμωλίες

Οι δάσκαλοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – Γ.Μιχελάκης: Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και την 4η δόση της επιχορήγησης

Άμεση λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση και τα οποία απειλούν να τινάξουν στον «αέρα» τη νέα σχολική χρονιά, που ξεκινάει αύριο, ζήτησαν οι δάσκαλοι από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με τον οποίο συναντήθηκαν σήμερα.

Το Δ.Σ.της ΔΟΕ ανέφερε με λεπτομέρειες όλα τα ανοικτά «μέτωπα» που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με το άνοιγμα των σχολείων, όπως είναι η υπολειτουργία των σχολικών επιτροπών και η αδυναμία τους λόγω της υποχρηματοδότησης να εκπληρώσουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους (θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, αγορά κιμωλιών και αναλώσιμων, κ.α.), η απουσία καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων και σχολικών φυλάκων από τα σχολεία, η μετακίνηση των μαθητών και οι πειθαρχικές διατάξεις που «προκαλούν διωγμούς και αδικία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχελάκης ανέφερε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία ότι σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες έχει διατεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 21,4 εκατ. ευρώ και ότι θα γίνει προσπάθεια για χορήγηση της 4ης δόσης της επιχορήγησης.

Για το θέμα των καθαριστριών δήλωσε πως έχει κατατεθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων για δυο χρόνια, ενώ παράταση συμβάσεων ανακοίνωσε και για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών μέχρις ότου γίνει η προκήρυξη για νέες συμβάσεις.

Για το θέμα των σχολικών φυλάκων αναφέρθηκε στην πρόσληψη 3.800 φυλάκων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ για τους σχολικούς τροχονόμους δήλωσε ότι έχει διατεθεί έ<a href="http:/ ΑστυνομίαΑστυνομίας σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολικού τροχονόμου.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/581565/peraitero-ptosi-to-2013-gia-ti-viomihania-ilektrikon-suskeuon-/
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ…

Trendy Polska

Trendy Świat