ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΒΟΛΟΣ Στοπ συνδεση συναγερμου με εταιρεια ΒΟΛΟΣ στις μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ασυρματοσ συναγερμοσ σπιτιου τιμεσ ΒΟΛΟΣ συναγερμοσ σπιτιου με σφηνα συναγερμοσ ΒΟΛΟΣ τηλεειδοποιηση ΒΟΛΟΣ μπαταριεσ για συναγερμο ΒΟΛΟΣ την πληρωμή του σειρηνα συναγερμου ΒΟΛΟΣ σειρηνεσ συναγερμου εξωτερικεσ ΒΟΛΟΣ Ενιαίου Φόρου”

Στοπ στις μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΒΟΛΟΣ

Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι κανένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας δεν θα μπορεί να γίνει, εάν προηγουμένως οι υπόχρεοι δεν έχουν καταβάλει τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.

Έτσι, λοιπόν, όποιοι δεν θα μπορούν να πληρώσουν τον φόρο ακινήτων, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν το ακίνητο τους και να δώσουν το τίμημα (όσο αναλογεί στον φόρο) στο Δημόσιο.

Πάντως, οι συμβολαιογράφοι μπορούν, εάν δεν έχει πληρωθεί ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, να κάνουν κανονικά τα συμβόλαια, εάν καταβάλουν οι ίδιοι εντός τριών ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου τον οφειλόμενο φόρο.

Διαφορετικά, θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως και 5.000 ευρώ.

Αναλυτικά, στη σχετική διάταξη αναφέρεται:

«Απαγορεύεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαιογραφικού εγγράφου, η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή γίνεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο, στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση ενιαίου φόρου ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει, ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί για τα υπόλοιπα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος, κατά τα προηγούμενα έτη.

Το αυτό ισχύει και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.

Οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή γίνεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου, αν δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου.

Το αυτό ισχύει και κατά τη μεταγραφή ή καταχώριση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.

Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του ενιαίου φόρου ακινήτων και για τα προηγούμενα της μεταβίβασης έτη επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010 (Α' 58) για το σύνολο των ακινήτων του φορολογουμένου.

Επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν από την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το καταβληθησόμενο τίμημα δεν μπορεί να υπολείπεται του οφειλόμενου ποσού. Κατά τη μεταγραφή ή την καταχώριση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηματολογικά γραφεία, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση, αν δεν προσκομισθεί κυρωμένο αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού.

Απαγορεύεται η κατάθεση αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας Αρχής από υπόχρεο στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων επί ακινήτου του ιδίου προσώπου, αν δεν προσκομισθεί κατά περίπτωση το προβλεπόμενο πιστοποιητικό.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενιαίου φόρου ακινήτων, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».

Διαβάστε επίσης:

Ενιαίος φόρος ακινήτων: Πίσω ολοταχώς από το ΥΠΟΙΚ μετά τις αντιδράσεις

Στο «σφυρί» 62.000 ακίνητα το νέο έτος

ΠΟΜΙΔΑ: Να αλλάξει αμέσως ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων