ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Με επιταχυνόμενο ρυθμό συνεχίζεται, κατά το τρέχον έτος, η πτωτική πορεία των παραγωγικών μεγεθών των ελληνικών εταιρειών παραγωγής……

Επιταχυνόμενη πτώση της παραγωγής και επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Στη δίνη της κρίσης οι εταιρίες του κλάδου

Με επιταχυνόμενο ρυθμό συνεχίζεται, κατά το τρέχον έτος, η πτωτική πορεία των παραγωγικών μεγεθών των ελληνικών εταιρειών παρ αγωγής και επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων, που αντιπροσωπεύουν περί το 10% της συνολικής ελληνικής μεταποιητικής Βιομηχανίας.

Κι αυτό, Law Mentoring ενώ το 2012, σε συνθήκες πτώσης της συνολικής παρ αγωγής των βασικών μετάλλων κατά 6,2% και των μεταλλικών προϊόντων κατά 10,4%, οι ζημιές του κλάδου ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, ενώ τα έσοδά του μειώθηκαν κατά 0,9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013, στο διάστημα αυτό η παραγωγή βασικών μετάλλων μειώθηκε κατά 7,5%, σε επίπεδα που είναι κατά 14,2% χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2005, ενώ η παραγωγή μεταλλικών προϊόντων μειώθηκε κατά 13,2%, σε επίπεδα που είναι κατά 40,9% χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2005.

Προφανώς, η πτωτική πορεία της παρ αγωγής του κλάδου επιταχύνεται το 2013, αφού την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους η παραγωγή βασικών μετάλλων είχε μειωθεί κατά 4,9% και αυτή των μεταλλικών προϊόντων είχε υποχωρήσει κατά 11,5%.

Η παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων, που καλύπ ΤΕΙ το μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης παρ αγωγής βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων, επηρεάζεται καίρια, ως γνωστόν, από την καθίζηση της εγχώριας οικοδομικής και γενικότερης κατασκευαστικής και επενδυτικής δραστηριότητας.

Επίσης, η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου πλήττεται από τη γενικότερη αύξηση του ενεργειακού κόστους και του κόστους χρηματοδότησης, που καθιστούν ζημιογόνες τις εξαγωγές των χαλυβουργικών και άλλων ενεργοβόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας χάλυβα.

Η επιτάχυνση της πτώσης των παραγωγικών μεγεθών του κλάδου συνοδεύεται από επιταχυνόμενη μείωση των εσόδων του, αφού στο δωδεκάμηνο Σεπ Τεμβρίου 2012 – Αυγούστου 2013 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών βασικών μετάλλων παρουσιάζει μεταβολή -13,7%, έναντι αντίστοιχης μεταβολής -6,8% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, ενώ αυτός των εταιρειών μεταλλικών προϊόντων παρουσιάζει μεταβολή -14,9%, έναντι αντίστοιχης μεταβολής -7,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ο κλάδος των ελληνικών βιομηχανιών παρ αγωγής και επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων, όπως εκφράζεται από 238 επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, δικηγοροι τραπεζικων υποθεσεων βολος εμφάνισε το 2012, δικηγορικο γραφείο σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 76% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (55,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 2% των συνολικών εσόδων του (6,3% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 24% και συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (9,8% το 2012, από 12% το 2011).

Ο κλάδος κατέγραψε τελικώς πενταπλασιασμό των ζημιών του, που πλησίασαν το -10% των εσόδων του (273,3 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), λόγω καθίζησης των λειτουργικών κερδών και παράλληλης διόγκωσης των ανόργανων δαπανών (απομειώσεων ενεργητικού, προβλέψεων για κινδύνους και εξόδων προηγούμενων χρήσεων).

Oι συνολικές ζημιές του κλάδου είναι ακόμη μεγαλύτερες του ποσού αυτού (273,3 εκατ. ευρώ), αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν έχουν κάνει γνωστή την οικονομική τους θέση ορισμένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων μία χαλυβουργία και η κρατική βιομηχανία αμυντικών συστημάτων, που εκτιμάται ότι είχαν υψηλές λειτουργικές ζημιές.

Τα συνολικά έσοδα 238 εταιρειών του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 2,83 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 913,8 εκατ. ευρώ (-24%).

Οι 238 αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν χαλυβουργικά προϊόντα, σιδηρονικέλιο, αστικο δικαιο δικηγοροι βολος χαλύβδινους σωλήνες και κάθε είδους σιδηρούχα μεταλλικά προϊόντα ή ασχολούνται με αντίστοιχες μεταλλικές κατασκευές κάθε είδους, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 4,9 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 277 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 39% (-173,7 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 55,5 εκατ. ευρώ, δικηγοροι ακινητων βολος μειωμένα κατά 179,9 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 235,4 εκατ. ευρώ το 2011).

– Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 99,1 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 199,4 εκατ. ευρώ και είναι ίσες προς το -3,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +2,7% το 2011 (κέρδη 100,3 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

– Ζημιές προ φόρων 242,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 238,5 εκατ. ευρώ (ζημιές τεσσάρων εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -8,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,1% το 2011.

– Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 273,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά πέντε φορές και κατά 228 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 45,3 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -9,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,2% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 94 από τις 238 επιχειρήσεις (39,5% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες 144 εταιρείες (60,5% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 94 κερδο φόρων (πωλήσεις 1,03 δισ. ευρώ) ήταν 68,7 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 144 ζημιογόνων (πωλήσεις 1,80 δισ. ευρώ) ήταν 342 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια των 238 επιχειρήσεων (1,8 δισ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 13% (-274,7 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια.

Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (4,88 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 8% (-398,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε στο 36,9%, από 39,3% το 2011.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (3,1 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) σε απόλυτα μεγέθη μειώθηκαν κατά 3,9% (-124,3 εκατ. ευρώ), αλλά έφτασαν να αντιστοιχούν στο 108,8% των ετήσιων εσόδων τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 85,6% το 2011.

Η συμπίεση των συνολικών υποχρεώσεων προέκυψε από αύξηση των βραχυπρόθεσμων (2,09 δισ. ευρώ) κατά 7% και παράλληλη μείωση των μακροπρόθεσμων (985,8 εκατ. ευρώ) κατά 21%, καθώς ένα σημαντικό μέρος τους έχει καταστεί άμεσα απαιτητό, λόγω της αδυναμίας σειράς επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στους συμβατικούς όρους των δανειακών τους συμβάσεων. Οι δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου επιδεινώθηκαν μέσα στο έτος κατά 18%.

Πτώση κατά 2% παρουσίασε, δικηγορικο εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (2,3 δισ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές), καθώς η λογιστική αναπροσαρμογή μέρους του συγκράτησε τον ρυθμό της πτώσης του.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και με την εμπορία μετάλλων.

Αύξηση εσόδων παρουσίασαν οι 71 από τις 238 εταιρείες (29,8% του συνόλου).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 238 επιχειρήσεων:

– Εβδομήντα επτά επιχειρήσεις (32,4% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 66,8 εκατ. ευρώ έναντι 144,1 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 77,3 εκατ. ευρώ.

– Είκοσι έξι επιχειρήσεις (10,9%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, με κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 47,1 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 54,5 εκατ. ευρώ.

– Εκατόν δεκαοκτώ επιχειρήσεις (49,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 294,9 εκατ. ευρώ έναντι 194,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 100,3 εκατ. ευρώ.

– Δεκαεπτά επιχειρήσεις (7,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, με ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως του 1,9 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 4,2 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν 87 (36,5% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 105 (44,1% του συνόλου).

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 101 (42,4% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 110 (46,2% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 100 (42% του συνόλου), δικηγορικο γραφειο ακινητα ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 102 (42,9% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 99 από τις 238 εταιρείες (41,6% του συνόλου).

Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν επίσης οι 101 από τις 238 εταιρείες (42,4% του συνόλου).

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 106 επιχειρήσεις (44,5%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 132 (55,5%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 110 από τις 238 επιχειρήσεις (46,2%).

Επίσης, κυρίως για τον ίδιο λόγο, περισσότερες από τις μισές εταιρείες (131, δηλαδή το 55% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, έστω οριακά, χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 238 βιομηχανιών παρ αγωγής και επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε το 2012 στο 1,1%, από 4,5% το 2011.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ασία: Ένας στους τέσσερις άνδρες παραδέχεται ότι είναι βιαστής!

Στην Παπούα Νέα Γουινέα, περίπου το 62% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν ότι έχουν συνευρεθεί ερωτικά με γυναίκα χωρίς την συγκατάθεσή της…

Το ένα τέταρτο των Ασιατών παραδέχεται ότι έχει βιάσει γυναίκα, σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε σε έξι χώρες της περιοχής και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην Παπούα Νέα Γουινέα, περίπου το 62% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν ότι έχουν συνευρεθεί ερωτικά με γυναίκα χωρίς την συγκατάθεσή της, σύμφωνα με την έρευνα του ΟΗΕ.

„Τα συμπεράσματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της βίας κατά των γυναικών στην περιοχή. Και η βία είναι απολύτως συνδεδεμένη με την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων”, δήλωσε η Έμα Φούλου, εκ των επικεφαλής της έρευνας.

Η έκθεση με τίτλο „Γιατί Ορισμένοι Άνδρες Χρησιμοποιούν Βία Κατά των Γυναικών και Πώς Μπορούμε να το Αποφύγουμε;” βασίστηκε σε συνεντεύξεις που δόθηκαν κατά το διάστημα 2010-2013 από 10.000 άνδρες και 3.000 γυναίκες στο Μπανγκλαντές, την Καμπότζη, την Κίνα, την Ινδονησία, την Σρι Λάνκα και την Παπούα Νέα Γουινέα.

Η έκθεση παρείχε λεπτομερή στοιχεία για την βία που ασκούν οι άνδρες εις βάρος των γυναικών και τα κίνητρά τους.

Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού επιλέχτηκε για την πρώτη τέτοια έκθεση κυρίως επειδή τα Ηνωμένα Έθνη διαθέτουν πολλά ενεργά προγράμματα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην Ασία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το ποσοστό σωματικής και σεξουαλικής βίας εις βάρος συζύγων και συντρόφων είναι υψηλό, καθώς στην Ινδονησία, για παράδειγμα, κυμαίνεται στο 26%, ενώ στην Παπούα Νέα Γουινέα στο 80%.

Μεταξύ των βιαστών που παραδέχονται την πράξη τους, το πιο κοινό κίνητρο που επικαλούνται είναι η αίσθηση σεξουαλικής κυριότητας.

„Παρότι το αλκοόλ συχνά θεωρείται ότι είναι ένας κοινός παράγοντας διάπραξης βίαιου εγκλήματος, ήταν η λιγότερο κοινή απάντηση που έδωσαν οι ερωτηθέντες”, σύμφωνα με την έρευνα.

Η έρευνα αποπειράθηκε επίσης να εξετάσει το θέμα του βιασμού με θύματα άνδρες.

Στο Μπανγκλαντές, την Κίνα και την Ινδονησία, περίπου το 2% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν ότι έχουν βιάσει άλλον άνδρα, ενώ στη Σρι Λάνκα και την Καμπότζη το ποσοστό ανέρχεται, κατά μέσον όρο, σε 3% με 4% και στην Παπούα Νέα Γουιένα σε 8%.

Όπως προκύπ ΤΕΙ, η Παπούα Νέα Γουινέα έχει σχετικά χαμηλό επίπεδο ισότητας των δύο φύλων, έλλειψη νομοθεσίας κατά του βιασμού, ενώ οι πρόσφατες συγκρούσεις έχουν οδηγήσει στην αποδοχή της βίας, εξηγεί η Φούλου.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι περίπου το 72% με 97% των ανδρών που παραδέχτηκαν ότι έχουν βιάσει δεν αντιμετώπισαν τις συνέπειες του νόμου.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/599478/epitahunomeni-ptosi-tis-paragogis-kai-epexergasias-sidirouhon-metallon-/
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ…

Trendy Polska

Trendy Świat