ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Ακόμη πιο δύσκολη γίνεται η πρόσβαση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση εφόσον υιοθετηθούν οι……

Ακόμη πιο δύσκολη η πρόσβαση των μικρομεσαίων στη χρηματοδότηση ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Εφόσον υιοθετηθούν οι προτάσεις της ΕΕ για την επόμενη προγραμματική περιόδο 2014-2020

Ακόμη πιο δύσκολη γίνεται η πρόσβαση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση εφόσον υιοθετηθούν οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Ειδικότερα, πέρα από τους γεωγραφικούς περιορισμούς που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, η αναχρηματοδότηση των ήδη χορηγηθέντων δανειών προς τις ΜμΕ δεν θα είναι εφικτή ενώ πολλές ελληνικές επιχειρήσεις θα τίθενται εκτός των ευεργετικών διατάξεων για τις προβληματικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αυτός ο χαρακτηρισμός γίνεται πολύ πιο περιοριστικός.

Πέραν αυτών, οι εκταμιεύσεις των πόρων θα γίνονται τμηματικά, τη στιγμή που η χρηματοδότηση του κεφαλάιου κίνησης – την επόμενη ποργραμματική περίοδο – δεν θα είναι τόσο ευέλικτη όσο σήμερα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης πιέζει για αύξηση των ορίων χρηματοδότησης για τις προβληματικές επιχειρήσεις και την παράταση του σημερινού κανονισμού κατά ένα εξάμηνο. Εκτιμά δε, ότι τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα είναι στην ουσία εγγυοδοτικά προϊόντα χαρτοφυλακίου που αφορούν ΜΜΕ και προϋποθέτουν την ανάληψη υψηλού ρίσκου επενδύσεων, με χαμηλό κόστος δανεισμού (επιτόκιο) και χαμηλές εξασφαλίσεις.

Το κόστος δανεισμού δεν είναι φθηνό, ενώ μία κατηγορία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων δεν ενδείκνυνται τόσο πολύ για τις ΜΜΕ αλλά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Όπως σχολιάζεται σε ενημερωτικό σημείωμα που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου υπογραμμίζεται με έμφαση ότι „αντί ο νέος χάρτης να επιλύει τα υφιστάμενα εμπόδια και να διευκολύνει τη πρόσβαση των μικρομεσαίων στη ρευστότητα, στην ουσία δυσχεραίνει την ενίσχυση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, καθώς προβλέπει λιγότερα grands και επενδυτικά projects ενώ αντίθετα προωθεί τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, έτσι ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες και περισσότερο στοχευμένες”.

Το ενημερωτικό σημείωμα γνωστοποιήθηκε μετά τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και με αντικείμενο διαβούλευσης το σχεδιασμό των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (FEI’s) της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Απώτερος σκοπός της συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας, όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ, αποτέλεσε η ενημέρωση, εκ μέρους της Προϊσταμένης της ΜΟΝΑΔΑΣ «Ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων» του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αναφορικά με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (FEI’s) της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 που σχεδιάζονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι κανονισμοί της νέας Προγραμματικής Περιόδου δεν είναι οριστικοί αλλά υπόκεινται σε τροποποιήσεις, με το Institution of Growth να μην περιλαμβάνεται προς το παρόν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων/συζητήσεων.

Τα βασικότερα συμπεράσματα που συνάγονται από τις μέχρι στιγμής διαβουλεύσεις (σε επίπεδο εκπροσώπησης Κρατών – Μελών) για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, συνοψίζονται ως εξής σύμφωνα με το σχετικό εγγραφο της ΕΣΕΕ:

– Οι γεωγραφικοί περιορισμοί που ισχύουν σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή των διαθέσιμων πόρων για τα ΜΧΤ (Μέσα Χρηματοπιστωτικής Τεχνικής) κατά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης (2007-2013), θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

– Η αναχρηματοδότηση ή/και αναδιάρθρωση των ήδη χορηγηθέντων δανείων προς τις ΜμΕ δεν θα είναι εφικτή, κατόπιν αντιδράσεων που εκφράστηκαν στις σχετικές διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτ ροπή από κράτη μέλη επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

– Αυστηροποίηση του κανονισμού DeMinimis, καθώς ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να είναι πολύ πιο περιοριστικός, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων να τίθενται εκτός των ευεργετικών διατάξεων του Κανονισμού. Η επιχειρηματολογία που προβάλλεται από την ίδια την Κομισιόν, εστιάζει στην έλευση/επίτευξη της ανάπτυξης μέσω μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων και όχι μέσω μικροποσών της τάξεως των 200.000 ευρώ, με άμεση συνέπεια το αίτημα για αύξηση του ορίου DeMinimis (από τα 200.000 ευρώ για περίοδο τριών οικονομικών ετών στα 500.000 ευρώ), την οποία επιθυμούσε η Ομάδα Έργου με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ να μην έχει πιθανότητες υλοποίησης, βάσει του νέου, υπό έκδοση, σχετικού Κανονισμού. Αντίθετα, ο ως άνω περιορισμός επεκτείνεται και στην περίπτωση των ομίλων, γεγονός το οποίο εντείνει το πρόβλημα χρηματοδότησης των ΜμΕ.

– Η χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης την επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι το ίδιο ευέλικτη με την τρέχουσα, καθώς προτείνεται μία σειρά από εργαλεία που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και όχι τη διατήρησή τους. Το κεφάλαιο κίνησης προβλέπεται να είναι επιλέξιμο μόνο για την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

– Οι εκταμιεύσεις των πόρων θα γίνονται τμηματικά, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης και απορρόφησης των ως άνω κονδυλίων.

Θέσεις ΥΠΑΝ για το Κανονισμό DeMinimis

Οι ελληνικές θέσεις όσον αφορά στο επίμαχο ζήτημα, συνοψίζονται στην άσκηση πίεσης για αύξηση του ορίου στα 500.000 ευρώ (υπάρχουν κάποιες πιθανότητες για την οριοθέτησή του στα 300.000 – 350.000 ευρώ) αλλά και στις επίμονες προσπάθειες για το μη προσδιορισμό/ορισμό της προβληματικής επιχείρησης, καθόσον μία τέτοια πρόβλεψη θα είχε καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ο κανονισμός DeMinimis λήγει στις 31/12/2013, η εφαρμογή του οποίου μπορεί να επεκταθεί για ακόμη ένα εξάμηνο δηλ. η καταληκτική του ημερομηνία να προσδιοριστεί στις 30/6/2014 (ταυτόχρονη επέκταση και του ισχύοντα χάρτη – οδηγίες, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ απαλλακτικές). Δυστυχώς όμως, αντί ο νέος χάρτης να επιλύει τα υφιστάμενα εμπόδια και να διευκολύνει τη πρόσβαση των μικρομεσαίων στη ρευστότητα, στην ουσία δυσχεραίνει την ενίσχυση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, καθώς προβλέπει λιγότερα grands και επενδυτικά projects ενώ αντίθετα προωθεί τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, έτσι ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες και περισσότερο στοχευμένες.

Νέα Χρηματοδοτικά εργαλεία

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα Risk Financing Loans, τα οποία ανήκουν στις δύο πρώτες ομάδες εργαλείων (εκτός της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ – SME’s Initiative). Τα κυριότερα γνωρίσματα των εν λόγω εργαλείων, αποτυπώνονται:

• Στην απαγόρευση της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων.

• Στη προώθηση/διοχεύτηση των κεφαλαίων κίνησης, μόνο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακό σκοπό.

• Στην υιοθέτηση σταδιακών εκταμιεύσεων και σταδιακών απορροφήσεων. Πλέον, δεν λαμβάνονται υπόψη οι συμβασιοποιήσεις που πραγματοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά οι εκταμιεύσεις, με τα αδιάθετα ποσά να επιστρέφονται στη Κοινότητα. Εφεξής, οι τράπεζες πρέπει να εντατικοποιήσουν τις εκταμιεύσεις ποσών, από τη στιγμή που σαν επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι τελευταίες (εκταμιεύσεις) και όχι οι συμβασιοποιήσεις.

• Ο συνδυασμός Grands με FEI’s καθίσταται περισσότερο δύσκολος.

SME’s Initiative

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των εργαλείων που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία και η οποία απολαμβάνει της καθολικής αποδοχής των ιθυνόντων της Ευρωπαϊκής Επιτ ροπής, είναι:

• Η παροχή εγγυήσεων για χαρτοφυλάκια νέων δανείων ή τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων νέων ή υφιστάμενων δανείων, προκειμένου να αποκτήσουν οι τράπεζες μεγαλύτερη ρευστότητα, η οποία θα διοχετευθεί στην αγορά.

• Παροχή εγγυήσεων σε μία Loan by Loan basis, το ύψος των οποίων θα εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 80%, με cap rate 20-25% και θα ισχύει μόνο για νέα δάνεια.

• Η εγγύηση του 80% (Loan by Loan) δεν είναι δεδομένη ενώ και η διάρκειά τους δεν αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από 5 έτη (maximum).

• Κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών.

Έτοιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (off the shelf) – Εγγυήσεις (Capped Portfolio Guarantee)

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των εν λόγω εργαλείων είναι:

• Η ωφέλεια των ΜΜΕ θα αποτυπωθεί μέσω των μειωμένων κατά περίπου 80% εξασφαλίσεων, οι οποίες θα κυμανθούν περίπου στο 20% του δανεισθέντος ποσού αλλά και των χαμηλότερων επιτοκίων δανεισμού.

• Το cap rate θα είναι της τάξεως του 25%.

• Κατάπτωση του δικαιώματος για άσκηση ένστασης διζήσεως.

• Παροχή εγγυήσεων με εφαρμογή του κανονισμού DeMinimis.

Παρόλα αυτά επειδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν επιθυμούν το ισχύον cap rate αλλά τη διεύρυνσή του στο 35-40%, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ η εκπρόσωπος του ΥΠΑΝ πρό ΤΕΙνε 2 εναλλακτικές λύσεις, ειδικά για τη περίπτωση της Ελλάδας:

1η εναλλακτική: Υιοθέτηση ενός υφιστάμενου/έτοιμου Off the Self προϊόντος

2η εναλλακτική: Δημιουργία ενός Taylor made προϊόντος, που θα προσομοιάζει με τα Off the Self προϊόντα αλλά με υψηλότερο cap rate (35-40%), ειδικά προσαρμοσμένου στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, το οποίο δεν θα έχει οριζόντια εφαρμογή για τα λοιπά Κράτη – Μέλη της Κοινότητας.

Παρατηρήσεις Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων: Εάν το cap rate παραμείνει στο 25%, τότε οι τράπεζες θα αναγκαστούν να αυστηροποιήσουν τα κριτήρια δανειοδότησης και συνεπώς θα συνεχίσουν να ζητούν υψηλές εξασφαλίσεις. Αντίθετα, αν αυξηθεί το cap rate σε 35-40%, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ τα εν λόγω κριτήρια θα ελαστικοποιηθούν (θα γίνουν πιο χαλαρά) με αποτέλεσμα τη μείωση των απαιτούμενων εξασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των τραπεζών, ο νέος/τροποποιημένος κανονισμός DeMinimis αποκλείει τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα οι αυστηροποιημένες διατάξεις του αναμένεται να ενσωματωθούν σε πλήθος κοινοτικών αλλά και εθνικών νομοθεσιών (π.χ. διατάξεις που αφορούν στη ρύθμιση ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών, νέος αναπτυξιακός νόμος)

Σύνοψη των κυριότερων χαρακτηριστικών για κάθε ομάδα εργαλείων (εκτιμήσεις ΥΠΑΝ):

1η κατηγορία προϊόντων (Off the Self products): Στην ουσία πρόκειται για εγγυοδοτικά προϊόντα χαρτοφυλακίου που αφορούν ΜΜΕ και προϋποθέτουν την ανάληψη υψηλού ρίσκου επενδύσεων, με χαμηλό κόστος δανεισμού (επιτόκιο) και χαμηλές εξασφαλίσεις.

2η – 3η κατηγορία προϊόντων (Taylor made products & SME’s Initiative): Το κόστος δανεισμού δεν είναι φθηνό, ενώ τα προϊόντα των συγκεκριμένων κατηγοριών δεν ενδείκνυνται τόσο πολύ για τις ΜΜΕ αλλά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Πάνος Καμμένος: «Δεν πάω με μνημονιακά κόμματα»

Άσκησε δριμεία επίθεση σε Σαμαρά και Βενιζέλο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόεκειται να συνεργαστεί με μνημονιακά κόμματα

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του με μνημονιακά κόμματα ο Πάνος Καμμένος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στη ΔΕΘ. «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα σύγκλισης μετεκλογικά με μνημονιακά κόμματα», δήλωσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ενώ σε ερώτηση τι θα πράξει αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στον κ. Σαμαρά και στον κ. Τσίπρα δεν απάντησε, λέγοντας «είναι σαν να μου λέτε να παντρευτώ με το στανιό την άλλη εβδομάδα έναν από τους δυο».

Ως προς τα σενάρια εκλογών, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενες εκλογές να δημιουργηθεί κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, απορρίπτοντας ωστόσο την συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. «Οι ΑΝΕΛ δεν θα κάνουν σε καμία περίπτωση πίσω στις θέσεις τους. Ωστόσο πιθανό να υπάρξουν συγκλίσεις με αντιμνημονιακά κόμματα και βουλευτές  για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί για εκλογές».

 

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι σχηματισμοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν μετά τις εκλογές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα συγκλίσεων με κόμματα και βουλευτές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, βάζοντας ορισμένες «κόκκινες γραμμές», κυρίως στα εθνικά θέματα.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ότι είπαν «ψέματα» στη ΔΕΘ και είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας άλλαξε θέση και από την καταγγελία του Μνημονίου τώρα μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Το κόμμα του επιδιώκει τις εκλογές – όπως είπε – για να αλλάξει το σκηνικό.

«Εμείς λέμε την αλήθεια στο λαό και επιβεβαιωνόμαστε. Κάθε μέρα οι δανειστές επιβάλουν συνεχώς νέα μέτρα με σκοπό να καταργήσουν το εθνικά κυρίαρχο κράτος που λέγεται Ελλάδα»

Άσκησε δριμεία κριτική στον Σαμαρά λέγοντας ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ ήταν «one night stand» και προσέθεσε ότι: «ο Σαμαράς το 2011 μιλούσε κατά των μνημονίων και τώρα με τον Βενιζέλο είναι εκτελεστές αυτής της πολιτικής που κατηγορούσαν».

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων πρό ΤΕΙνε μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, φόρο 1% στις γονικές παροχές, μείωση της φορολογίας κάτω από το 8% για να ανταγωνιστούμε τις γειτονικές χώρες και καθορισμό της τιμής του πετρελαίου στο 1 ευρώ.

Ο κ. Καμμένος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των θέσεων του κόμματος, τις οικονομικές προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την ανακούφιση του λαού και έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό» σημείωσε ο κ. Καμμένος. Ταυτόχρονα, όπως υποστήριξε, «θέλουμε να ξεκινήσει ο λογιστικός έλεγχος του χρέους, να καταργηθεί το χρέος και να αρχίσει επιτέλους η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Συναυλία του Νίκου Ξυδάκη στον Κήπο του Μεγάρου

Με τίτλο „Βρεχει στην

Εθνική Οδό και με την συμμετοχή των

Γεωργία Νταγάκη, Γιώργη Χριστοδούλου,

Ηλία Βαμβακούση και τους  Pop Eye.

Με  την πολυαναμενόμενη συναυλία

του Νίκου Ξυδάκη κορυφώνονται το

Σάββατο 14 Σεπ Τεμβρίου στις 9 το βράδυ,

οι εκδηλώσεις του κήπου που φέτος

πλημμύρισε από μουσική και κόσμο. Ο

Νίκος Ξυδάκης, ο σπουδαίος 'Ελληνας

συνθέτης επιστρέφει στο Μέγαρο και στον

υπέροχο κήπο του, για να παρουσιάσει

μια νέα προσέγγιση του έργου του „Η

Εκδίκηση της Γυφτιάς”, έργο σταθμό στην

ελληνική μουσική που αγαπήθηκε πολύ

και θεωρείται πλέον κλασικό. Στη μοναδική

αυτή συναυλία, το δικό τους χρώμα θα

προσθέσουν γνωστά τραγούδια του συνθέτη

που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία,

αλλά και κάποια που θα ακουστούν για

πρώτη φορά σε συναυλία.

 

Η βραδιά έχει τον τίτλο

‘Βρέχει στην Εθνική Οδό’ ενός από τα

ωραιότερα κομμάτια της ‘Εκδίκησης της

Γυφτιάς’, ενός τραγουδιού ‘φευγάτου’

ντυμένου μελαγχολικά με τους στίχους

του Μανώλη Ρασούλη. Μια ματιά στην

ταυτότητα του ‘Εκδίκησης’ : έτος

κυκλοφορίας 1978, εταιρία παρ αγωγής η

Λύρα του Νίκου Πατσιφά, η μουσική του

Νίκου Ξυδάκη, οι στίχοι του Μανώλη

Ρασούλη, η παραγωγή του Διονύση

Σαββόπουλου. Τραγουδιστής ο αξέχαστος

Νίκος Παπάζογλου(συμμετείχαν η Σοφία

Διαμαντή και ο Διονύσης Σαββόπουλος).

Το εξώφυλλο υπογράφει ο Αλέξης

Κυριτσόπουλος.

 

Τα τραγούδια που θα

ακουστούν θα είναι γνώριμα και αγαπημένα:

Ιερά Οδός, Παντοκράτορας, Αέρας της

Αγάπης, Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ, Τι θέλω

τι, Γρήγορα η ώρα, Ιζαμπώ, Καστριτσιάνικο,

Ερωτικό, Ιλισσός, Φυσά βοριάς, Τα ρόδα

του ανέμου, Κυνός, Κοιμωμένη, Σαν μια

ταινία, Φίλε αδελφή ψυχή, με μέλι, Στη

ρωγμή του χρόνου, Βρέχει στην Εθνική

Οδό, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Από περιέργεια υπάρχω, Κανείς εδώ

δεν τραγουδά, Αλμπατρος, Μετανάστης

στην αγκάλη σου, Στην Πόλυ, Στην αρχή

των τραγουδιών, Συνεργεία, Χαβαλεδιάρικο,

Δασάκι, Τροχαίο, Γέμισε μου το ποτήρι,

Σουμιτζού, Από τη γυναίκα, Τρελή κι

αδέ σποτη, Μη φοβάσαι, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Οι Μάγκες.

 

Την ορχήστρα αποτελούν οι

μουσικοί: Δημήτρης Μπουζάνης(πιάνο),

Δημήτρης Χουντής(σαξόφωνο), Γιώργος

Διαμαντόπουλος(πλήκτρα), Θάνος

Μιχαηλίδης(τύμπανα), Ηλίας Βαμβακούσης(ούτι)

και η Γεωργία Νταγάκη(λύρα)

Την επιμέλεια 

της ορχήστρας έχουν ο Δημήτρης

Μπουζάνης και ο  Γιώργος Διαμαντόπουλος

 

 

Προπώληση

εισιτηρίων: €10,00.

Πώληση εισιτηρίων

κατά την είσοδο την ημέρα της 

συναυλίας: ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ €12,00

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/618160/akomi-pio-duskoli-i-prosvasi-ton-mikromesaion-sti-hrimatodotisi-/
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ…

Trendy Polska

Trendy Świat